logo trimsalon beautyfur
logo trimsalon beautyfur VVTN lid

Privacy-Statement Trimsalon BeautyFur


Als trimsalonhouder heb ik nogal het een en ander van u nodig.

Denk hierbij aan uw telefoonnummer, naam en adres. Die gegevens worden bewaard in onze database.
In dit privacy-statement kunt u lezen wat uw rechten en mijn plichten zijn wat betreft uw gegevens.


Artikel 1: contactgegevens
Contactgegevens Trimsalon BeautyFur

Website: www.beautyfur.nl
Adres: De buiskap 24
Postcode: 8251 DE Dronten
E-mail: info@beautyfur.nlArtikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Benodigde gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer


Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,
- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)
- om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingenArtikel 3: Deze website
Noodzakelijke cookies

Trimsalon BeautyFur gebruikt cookies. Een groot deel hiervan valt onder de noodzakelijke cookies. Stel dat u bijvoorbeeld de cookies accepteert; dan wordt er een cookie op uw computer of mobiel opgeslagen. Deze specefieke cookie bevat alleen een '1' om aan te duiden dat u de cookies hebt geaccepteerd. De website zal u dan niet telkens weer deze vraag stellen.Artikel 4: Bewaartermijn van persoonsgegevens
De bewaartermijn

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.


Artikel 5: Beveiliging van persoonsgegevens
De bewaartermijn

Beveiliging van persoonsgegevens We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen de onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

- Voorkomen van toegang door derde bij de persoons gegevens.
- Beveiligd computer netwerk.
- Beveiligde website omgeving.


Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@beautyfur.nl Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden
De bewaartermijn

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt door Trimsalon BeautyFur zelf.Artikel 7: Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit zelf doen via uw eigen persoonlijke BeautyFur Account. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@beautyfur.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.Artikel 8: Overig
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@beautyfur.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen. Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben. Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens Voor de volledigheid wijzen we u erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben. Geautomatiseerde besluitvorming


Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we u erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Autoriteit Persoonsgegevens