logo trimsalon beautyfur
logo trimsalon beautyfur VVTN lid

Algemene voorwaarden Trimsalon BeautyFur


"Ach nee hé, eindeloze lappen tekst met nietszeggende dingen die ik toch niet begrijp"

Hoewel ik begrijp dat dit gedeelte misschien niet het leukste is,
is het toch erg belangrijk dat u weet waar u mee akkoord gaat. In deze algemene voorwaarden kunt u belangrijke zaken nalezen.
Bijvoorbeeld over het annuleren van een afspraak, over de kosten en ook wat uw rechten en plichten zijn als er iets niet helemaal naar wens is verlopen.

Om u op weg te helpen hebben we alle artikelen onderverdeeld in vragen zodat u snel kunt vinden wat u zoekt.
Hoewel deze vragen met zorg zijn opgesteld, kunnen we toch niet garanderen dat er een klein foutje inzit.
Daarom kunnen aan deze vragen geen rechten worden ontleend, zoals ook in artikel 2.5 staat.

Toch maar even doornemen dus ;)


Als u hem toch liever op papier leest kunt u hem hieronder downloaden en uitdraaien:


Downloaden: Algemene Voorwaarden Trimsalon BeautyFur


Artikel 1: Defenities
Ondernemer:

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden


Opdrachtgever:

1.2 De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten.


Overeenkomst:

1.3 Iedere tussen de ondernemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.


Huisdier:

1.4 Het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de ondernemer wordt gesteld.


Trimmen / trimbeurt / opdracht / werkzaamheden:

1.5 Het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.


Schriftelijk:

1.6 zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail, SMS en berichten via instant messaging diensten als o.a. “WhatsApp” en “Messenger”.


Het aanbod:

1.7 een voorstel van de ondernemer aan de opdrachtgever voordat er schriftelijk, dan wel mondeling een overeenkomst is gesloten waarmee beide partijen akkoord gaan.


Services voor klanten:

1.8 De werkzaamheden die de ondernemer gratis verleent aan de opdrachtgever met betrekking tot het vrij knippen van de ogen van het huisdier en het knippen van de nagels van het huisdier, wanneer de ondernemer deze opdrachtgever heeft aangemerkt als zijnde vaste klant.Artikel 2: Algemene bepalingen
Wanneer Zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.


2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de ondernemer, derden worden betrokken.


Kan er worden afgeweken van deze algemene voorwaarden?

2.3 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.


Wat als één of meer onderhavige bepalingen wordt vernietigd of nietig wordt verklaard?

2.4 Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Kan ik rechten ontlenen aan de vragen boven de artikelen en onderhevige leden?

2.5 Zowel ondernemer als opdrachtgever kunnen geen enkele rechten ontlenen aan de eventuele vragen boven de bepalingen en onderhevige leden. De vragen zijn enkel opgesteld om de lezer te helpen door deze algemene voorwaarden te navigeren.Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Is de ondernemer verplicht iedere opdracht te aanvaarden?

3.1 Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.


3.2 Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.


Is de ondernemer verplicht om zich te houden aan het aanbod wanneer ik (per ongeluk) foutieve informatie heb verstrekt?

3.3 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.


Wanneer is er een overeenkomst gesloten?

3.4 De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.


3.5 De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.


Is de ondernemer verplicht mij gratis services te verlenen wanneer ik eenmaal als vaste klant ben aangemerkt?

3.6 De ondernemer is op geen enkele wijze verplicht om gratis “Services voor klanten” te verlenen en is bovendien ten allen tijde gerechtigd, met onmiddellijke ingang te besluiten dat de opdrachtgever niet langer wordt aangemerkt als zijnde een vaste klant, wanneer het de “Services voor klanten” betreft als gedefinieerd in artikel 1.9.Artikel 4: Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
Wat wordt er verwacht van de ondernemer?

4.1 De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.


Ben ik verplicht om de naam van de dierenarts of dierenkliniek te verstrekken?

4.2 Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.


Ben ik verplicht de ondernemer te voorzien van de juiste informatie?

4.3 De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.Artikel 5: Meerwerk en wijzigingen
Wanneer mag de ondernemer afwijken van de overeenkomst?

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.


Wat als de opdrachtgever veranderingen of toevoegingen wenst na de totstandkoming van de overeenkomst?

5.2 In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.


5.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs, termijn van uitvoering en een eventuele verplaatsing van de uitvoering naar een andere datum. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.


5.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.


Is de ondernemer verplicht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te aanvaarden?

5.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.


5.6 Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegdArtikel 6: Annuleringsvoorwaarden
Wanneer mag de opdrachtgever de overeenkomst annuleren?

6.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.


Moet ik betalen voor het annuleren van een afspraak?

6.2 Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.


6.3 In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.


6.4 De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. Alsook wanneer de opdrachtgever meer dan 1 uur na de overeengekomen tijd voor de trimbeurt arriveert. Mits de ondernemer hier niet over is geinformeerd en hiermee akkoord gegaan is.Artikel 7: Reclames
Binnen welk tijdsbestek kan ik een klacht indienen?

7.1 De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.


7.2 Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 3 werkdagen na melding van de klacht voor herstel op locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.


Wat als de ondernemer de schade niet kan herstellen?

7.3 Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.


Mag ik mij negatief uitlaten over de ondernemer op het internet bij een klacht?

7.4 Er wordt verwacht dat de opdrachtgever zich tussen het afhalen van het huisdier en het moment van afhalen na het herstel van de klacht door de ondernemer zich op het internet niet negatief uitlaat over de ondernemer en/of het bedrijf van de ondernemer, op een dergelijke wijze waardoor de opdrachtgever schade berokkent aan de ondernemer. Indien de opdrachtgever zich tijdens deze periode toch op dergelijke wijze uitlaat vervalt zijn recht op herstel.


Wat als ik een klacht heb omtrent medische redenen als gevolg van de trimbeurt?

7.5 Indien het een klacht betreft omtrent medische redenen, als gevolg van een ongewone trimbeurt als het scheren van een plukhond en het kortscheren van een hond vanwege een vervilte vacht, en de ondernemer heeft de opdrachtgever voor de totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de gevaren, dan is deze klacht ongeldig. Bovendien mag de opdrachtgever zich niet negatief uitlaten over het afgeleverde werk van de ondernemer wanneer deze uitlatingen in verband staan met deze trimbeurt.


Wanneer heb ik niet langer recht op herstel?

7.6 Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.Artikel 8: Opschorting en ontbinding
Wanneer mag de ondernemer de overeenkomst ontbinden?

8.1 De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.


8.2 Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:

 Het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt.

 Het huisdier anderszins onhandelbaar is.


Moet ik alsnog betalen wanneer de overeenkomst is opgeschort of ontbonden?

8.3 Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.


Heb ik recht op een schadevergoeding na opschorten of ontbinden van de overeenkomst?

8.4 De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.


Vanaf wanneer ben ik verplicht de schulden te betalen?

8.5 Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.Artikel 9: Prijzen en betalingen
Heeft de ondernemer het recht om de richtprijs te overschrijden?

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. Wanneer de ondernemer de hond in persoon heeft kunnen onderzoeken, maakt de ondernemer een schatting van de kosten en spreekt een minimale prijs en een maximale prijs af met de opdrachtgever. De ondernemer kan zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, de maximale prijs met ten hoogste %10 overschrijden en aan de opdrachtgever door berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.


9.2 Indien de maximale prijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.


Wanneer en hoe moet ik betalen?

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.


9.4 Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 5 werkdagen vanaf de dag dat het huisdier is afgehaald, tenzij anders vermeld op de factuur.


Wat als ik het verschuldigde bedrag niet op tijd betaal?

9.5 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.


9.6 Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.Artikel 10: Retentierecht
Mag de ondernemer mijn huisdier bij zich houden wanneer ik niet tijdig betaal?

10.1 Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Wat als ik schade lijdt doordat ik (per ongeluk) foutieve of onvolledige informatie heb verstrekt?

11.1 De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.


Wat als mijn huisdier komt te overlijden door toedoen van de ondernemer?

11.2 Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.


Wat als de ondernemer aansprakelijk is?

11.3 Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.


Tot in hoe verre is de ondernemer aansprakelijk?

11.4 De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.


Wat als de ondernemer bewust roekeloos omgaat met mijn huisdier?

11.5 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.


Hoe lang loopt de verjaringstermijn?

11.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.Artikel 12: Slotbepalingen
Nederlandse wetgeving

13.1 Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.